སྐོར་བྲོ།  125ཡོད།
ཀུན་འདུས།
ཀྱེ་མ།
མཚོ་ལྷོའི་སྐོར་བྲོ།
བཀྲ་ཤིས་པའི་སྐོར་བྲོ།
བོད་པའི་སྐོར་བྲོ།
ང་ཚོས་མཉམ་དུ་སྐོར་བྲོ་འཁྲབ།
བཀྲ་ཤིས་པའི་གླུ་གར།
ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ། མཚོ་ལྷོའི་སྐོར་བྲོ།(II)
སྐོར་བྲོ།
རྩྭ་ཐང་གི་སྐོར་བྲོ།
བྱང་ཐང་སྐོར་བྲོ།
ཀུན་འདུས།